Kerk en theologie

Het beeld ‘One’ van Tova Heilprin in het huis van studie en gebed. Het huis van studie en gebed, waar gelovigen van alle gezindten welkom zijn. Nes Ammim heeft sinds haar oprichting geen revolutie gebracht in het denken van de kerken in West-Europa. Dat zou ook geen realistische verwachting zijn geweest. Na de Tweede Wereldoorlog is het denken in de kerken geleidelijk veranderd.

Theologische dogma’s werden omgebogen. De bezinning op de nieuwe verhouding tussen christendom en jodendom heeft zich het verst ontwikkeld in de landen waarin de nazi-terreur heeft gewoekerd, met name in West-Europa en Noord-Amerika.

Relatie met de kerken

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Christelijke Gereformeerde Kerken hebben zich verbonden met Nes Ammim. Nes Ammim streeft naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de kerken in haar bestuur.

Verbondenheid met jodendom

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft de verbondenheid van de kerk met het jodendom vastgelegd in haar kerkorde (artikel 1, lid 7: “De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God. De kerk beschouwt het als arrogant om de traditie van toen niet te willen kennen, vindt het hoogmoedig om voorbij te gaan aan de eigen weg die joden zonder Jezus gingen. Nes Ammim ziet het als haar taak om de kerk steeds te blijven herinneren aan deze uitgangspunten. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God.”)

Zonder missionaire bijbedoelingen

De vervangingstheologie, die de kerk als ‘het nieuwe Israël’ beschouwt, leeft wereldwijd nog in vele kerken. Mede daardoor wordt er vanaf het ontstaan van Nes Ammim door de Joodse omgeving erg op gelet of we werkelijk komen om met hen samen op te trekken of dat Nes Ammim toch misschien een “missiepost” is vanuit Europa om “bekeerlingen” te maken. De grote angst en weerstand van het jodendom naar het christendom toe wordt helaas gevoed door eeuwen van antisemitisme. Nes Ammim pleit voor een ontmoeting zonder bijbedoelingen, gericht op wederzijds vertrouwen.

Solidair met alle inwoners van Israël

Nes Ammim voelt zich niet alleen solidair met de Joden, maar met alle inwoners van Israël. Bij de ingang van het Huis van Studie en Gebed staat een kunstwerk dat de overeenkomsten en gelijkwaardigheid van de drie Abrahamitsche religies uitbeeldt (zie bovenste afbeelding).

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world